Các trường hợp cần phải nộp hồ sơ đổi mới đăng ký bán buôn lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, đổi mới tên viết tắt)
Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: đổi mới từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; đổi mới từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, đổi mới từ công ty cổ phần thành quả ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành tích ty).

>>>xem thêm: thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ
Thay đổi trụ sở chính của công ty;
Đổi mới thông tin số điện thoại, số fax; Hòm thư, website công ty;
Đổi mới ngành, nghề buôn bán của công ty;
Đổi mới vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
Đổi mới cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: đổi mới cổ đông là người nước ngoài; thay đổi xác suất góp vốn của cổ đông nước ngoài; đổi mới thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
Đổi mới người đại diện theo pháp luật công ty; thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: đổi mới chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Thay đổi thông tin của chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, đổi mới giấy phép buôn bán của chủ chiếm hữu (nếu là pháp nhân), đổi mới thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
Đổi mới thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận lên tiếng thuế; tài khoản ngân hàng, nguyên lý tính thuế,…


Các trường hợp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Đổi mới thông tin cổ đông sáng lập;
Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp đổi mới cổ đông sáng lập Do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).
Hồ sơ thay đổi đăng ký bán buôn gồm:
Công bố biên tập đăng ký doanh nghiệp;

Báo cáo đổi mới người đại diện theo pháp luật;
Thông báo đổi mới chủ doanh nghiệp tư nhân;
Báo cáo thay đổi chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên;

Công bố về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là cơ quan vốn đầu tư nước ngoài (Văn phòng tư vấn Luật Hà Đô)


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ chiếm hữu đối với công ty một thành viên;

Điều lệ trong trường hợp đổi mới chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên;
Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, đổi mới người đại diện theo pháp luật;